Handel wewnątrzwspólnotowy a środowisko

21 kwietnia 2016 r. Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców i Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. zorganizowały seminarium pt. „Handel wewnątrzwspólnotowy a środowisko – opakowania produktów i związane z nimi obowiązki polskich przedsiębiorców”.

Kwestia zagospodarowania przez producenta opakowania wyrobu, jaki wprowadza na rynek uregulowana jest w Dyrektywach, wprowadzając co do zasady generalną regułę – „zanieczyszczający płaci” tj. rozszerza odpowiedzialność producenta na etap, w którym opakowanie jego produktu staje się odpadem.

Taki jest ogólny zapis – szczegółowe rozwiązania wprowadzają państwa członkowskie, skutkiem czego w obrębie jednego zagadnienia mamy do czynienia z mnogością rozwiązań i regulacji. Producent wysyłający swoje towary poza rynek polski, chcąc zrealizować przepisy, uniknąć dotkliwych sankcji, w tym finansowych, a w niektórych przypadkach w ogóle mieć możliwość „wejścia” na zagraniczny rynek, musi orientować się także w tej materii. By ukazać tę różnorodność regulacji można w tym miejscu przytoczyć, np. konieczność opracowania trzyletniego programu redukcji odpadów przed uzyskaniem dostępu do rynku łotewskiego, czy nierzadko podawania wagi nie tylko opakowania, ale i samego produktu na rynku francuskim. Nie bez znaczenia pozostaje kwestia sankcji za nierealizowanie przepisów krajowych, np. kilkuletni zakaz funkcjonowania na rynku hiszpańskim, czy kary do 100 tys. euro dla każdego członka zarządu firmy, która nie przestrzega stosownych przepisów na rynku niemieckim!

 

Rekopol, będąc jedyną polską organizacją odzysku opakowań w Polsce, która należy do grupy kilkudziesięciu zagranicznych organizacji odzysku z grupy tzw. „Zielonego Punktu”, wdrożył projekt doradztwa międzynarodowego tj. szeregu konsultacji dla polskich przedsiębiorców wysyłających już, bądź planujących wysyłać swoje produkty na rynki zagraniczne. Było to już kolejne po omówieniu rynku niemieckiego, spotkanie, podczas którego zaprezentowane zostały systemy gospodarowanie opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w Czechach, Francji i Słowacji. Wśród prelegentów wystąpili między innymi Zbynek Kozel, prezes zarządu czeskiej organizacji odzysku EKO KOM, czy Miroslav Jurkovic, dyrektor zarządzający SLIPCEN (Słowackiej Koalicji Przemysłu Opakowań i Środowiska). Dało to możliwość nie tylko zapoznania się z generalnymi założeniami poszczególnych systemów, ale i konkretnymi zapisami najbardziej interesującymi dla polskich przedsiębiorców, np. czy odpowiedzialnym jest polski eksporter, czy już krajowy importer, czy są jakieś minimalne kryteria np. wagi opakowań wprowadzanych na rynek w ciągu roku, które zwalniają ze wszystkich, czy poszczególnych obowiązków?

Spotkanie było także okazją do zaprezentowania założeń propozycji Gospodarki w Obiegu Zamkniętym („Circural Economy Package”) opracowanego przez Komisję Europejską oraz wpływu na system gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w Polsce, w tym wyników analiz prowadzonych wspólnie przez Rekopol i Deloitte.  Partnerem merytorycznym tego spotkania była firma doradcza Deloitte.