Akademia PFPŻ ZP jakość i bezpieczeństwo żywności

W dniach 8-9 czerwca 2016 r. w Józefowie/ k Warszawy odbyła się dwudniowa „Akademia PFPŻ ZP jakość i bezpieczeństwo żywności” zorganizowana przez Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz kwartalnik prawa żywnościowego „Food-Lex”.

W jej trakcie uczestnikom konferencji została przekazana zróżnicowana specjalistyczna wiedza w kwestiach legislacyjnych oraz praktycznego postępowania. Akademia dotyczyła kluczowych kwestii z zakresu bezpieczeństwa i jakości żywności, a wzięło w niej udział ponad trzydziestu przedstawicieli przemysłu spożywczego.

Akademię otworzył Andrzej Gantner, dyrektor generalny PFPŻ ZP, natomiast część merytoryczną prowadziła Dorota Kozłowska, dyrektor ds. legislacji PFPŻ ZP.

W pierwszym wykładzie Akademii Małgorzata Stachowiak z J.S. Hamilton Poland S.A. omówiła temat badań nad zastosowaniem bakterii z grupy Balo (bakterie drapieżne) w kontrolowaniu składu bakteryjnych populacji w produkcji żywności.  W swojej prezentacji ekspertka przedstawiła m.in. charakterystykę bakterii Balo, ich cykl życiowy, jak i ich wpływ na tworzenie biofilmu bakterii.

Następnie Michał Roztoczyński, przedstawiciel BÜCHI Labortechnik AG, omówił prezentację pt. „Analizuj surowce i produkty, wykrywaj dodatki i zwiększ zyski optymalizując produkcję”. W swoim wystąpieniu pan Roztoczyński zaznaczył zalety wykorzystania techniki NIR do szybkiej kontroli parametrów w oparciu o kilka praktycznych przykładów oraz przedstawił ciekawe przypadki kontroli składu surowców pod kątem zgodności z wymaganiami. Została również udzielona odpowiedź na pytanie dlaczego wzrost liczby badań i szybkości otrzymywania wyników zwiększa zyskowność produkcji.

Aktualny stan prawny rozporządzeń wykonawczych do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 w sprawie żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego i środków medycznych zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy ciała przedstawiła Barbara Ratkovska z Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W trakcie prezentacji zostały omówione interpretacje dotyczące okresów przejściowych oraz status produktów z pogranicza. Ratkovska zasygnalizowała również, jakie pytania zgłaszały państwa członkowskie do Komisji Europejskiej.

Następnie Marzena Pawlicka z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny omówiła nowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa opakowań z tworzyw sztucznych, w tym badania migracji oraz wymagania dla tworzyw z recyklingu. Dzięki tej prezentacji uczestnicy Akademii zapoznali się z aktualnymi pracami dotyczącymi tworzyw sztucznych z recyklingu przeznaczonych do kontaktu z żywnością, a także planowanymi zmianami dot. Rozporządzenia (UE) nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz zmianami w zakresie migracji bisfenolu A dla materiałów z tworzyw sztucznych i zawierających powłoki. Ponadto przedstawione zostały zasady kontroli zakładów recyklingu zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 282/2008.

W swoim drugim wystąpieniu pt. „Zagrożenia związane z migracją substancji szkodliwych dla zdrowia z materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością” Pawlicka omówiła substancje szkodliwe dla zdrowia uwalniające się z tworzyw sztucznych, papieru i tektury oraz farb drukarskich. Przedyskutowana została również kwestia migracji substancji dodanych w sposób niezamierzony (ang. NIAS) z materiałów z tworzyw sztucznych do kontaktu z żywnością.

Drugi dzień Akademii tematem „Trendy w certyfikacji 2016 – kluczowe zmiany” otworzyła Monika Marciniak z Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. Uczestnicy spotkania w trakcie wykładu uzyskali informację nt. rewizji norm i nowych standardów, w tym kluczowych zmian w standardzie BRC Packaging ver.5.

Następnie Joanna Gajda-Wyrębek z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w swojej prezentacji omówiła kwestię barwników w żywności w świetle obowiązujących przepisów. W trakcie wykładu został wytłumaczony zakres i warunki stosowania barwników w środkach spożywczych. Ponadto Gajda-Wyrębek przedstawiła trwające prace Komisji Europejskiej dotyczące przedmiotowego zagadnienia, jak również opinie EFSA oraz problemy interpretacyjne przepisów i zasady prawidłowego  znakowania.

Beata Przygoda z Instytutu Żywności i Żywienia przedstawiła prezentację „Straty składników odżywczych a deklaracja na opakowaniach środków spożywczych w świetle wymagań prawnych”. Uczestnicy Akademii zapoznali się z podstawami prawnymi deklaracji składników odżywczych oraz zakresami tolerancji składników do celów znakowania w kontekście zapisów zawartych w wytycznych Komisji Europejskiej. Ponadto w trakcie wystąpienia została przedstawiona problematyka strat składników odżywczych, zarówno technologicznych, jak i przechowalniczych.

Prezentację pt. „Rozporządzenie Komisji nr 1881/2006 ustanawiające najwyższe dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń w żywności i zachodzące w nim zmiany” omówił Andrzej Starski z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. Uczestnikom Akademii zostały zaprezentowane główne założenia przekształcenia wyżej wymienionego rozporządzenia m.in. aktualizacja preambuły oraz nowy podział zanieczyszczeń. Dodatkowo uczestnicy zostali poinformowani o spodziewanym harmonogramie prac legislacyjnych dotyczących nowych zanieczyszczeń żywności.

Ostatnim wystąpieniem, które zamknęło spotkanie, było wystąpienie Elizy Koneckiej-Matyjek z Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Uczestnicy Akademii mieli okazję zapoznać się z procedurą notyfikacji produktów spożywczych wzbogacanych, a także składem żywności wzbogacanej podlegającej notyfikacji. Ponadto podczas wykładu zostały omówione zasady znakowania w przedmiotowym zakresie.

(za PFPŻ)