Problemy gospodarki energią i środowiskiem w mleczarstwie

W dniach 5-8 września 2016 roku, w Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnym w Sierpcu, odbyła się XXXV Konferencja Naukowo-Techniczna „Problemy gospodarki energią i środowiskiem w mleczarstwie”.

Organizatorami Konferencji byli: Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne „Energia i środowisko w mleczarstwie” z Olsztyna i Wydział Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z Olsztyna, a przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był prof. dr hab. Inż. Janusz Budny. Uczestnikami Konferencji byli przedstawiciele kadry technicznej z zakładów mleczarskich oraz firmy zajmujące się wprowadzaniem na rynek urządzeń służących ochronie środowiska i ograniczeniu zużycia energii, gdyż mottem Konferencji jest „łączyć tych, którzy potrafią, z tymi, którzy potrzebują.

We wstępie do materiałów konferencyjnych prof. Janusz Budny napisał:

Oddajemy do rąk uczestników XXXV-tej Konferencji na temat „Problemy gospodarki energią i środowiskiem w mleczarstwie” 35-ty tom materiałów konferencyjnych. Kiedy przed 35-ciu laty grono osób podejmowało ideę Konferencji przyświecała Mu myśl bardziej intensywnego kreowania ruchu poszanowania energii w polskim mleczarstwie. Z dwu pojęć ‘poszanowanie’ i ‘oszczędzanie’ grono owo wybrało to pierwsze, z uwagi na potrzebę skierowania kierownictw i pracowników polskiego mleczarstwa w stronę idei humanistycznych, a nie wyłącznie ekonomicznych. Czy Konferencja tę ideę dostrzegła i twórczo rozwinęła?

Odpowiedź na to pytanie pozostawiamy naszemu Czytelnikowi”.

Uczestników Konferencji powitali: prof. Janusz Budny i Grzegorz Gańko – prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sierpcu, która w tym roku była współgospodarzem.

Pierwszego dnia uczestnicy wysłuchali następujących wykładów:

– dr. hab. inż. Stefana Smoczyńskiego z Katedry Towaroznawstwa i Badań Żywności Wydziału Nauki o Żywności UWM w Olsztynie – „Rola i znaczenie techniki w rozwoju mleczarstwa – ważnej części gospodarki żywnościowej”;

– prof. dr. hab. inż. Janusza Piechockiego i dr. inż. Macieja Wesołowskiego z Katedry Elektrotechniki, Energetyki, Elektroniki i Automatyki Wydziału Nauk Technicznych UWM w Olsztynie – „Możliwości wykorzystania zasobów energii odnawialnej w zakładach mleczarskich – zastosowanie biogazowni i systemów fotowoltaicznych”;

– dr. inż. Dariusza Wiśniewskiego z Katedry Elektrotechniki, Energetyki, Elektroniki i Automatyki Wydziału Nauk Technicznych UWM w Olsztynie i Mariusza Siudaka z Instytutu Energii sp. z o.o. – „Przegląd technologii przetwarzania osadów ściekowych”;

– prof. dr. hab. inż. Ryszarda Żywicy i mgr inż. Iwony Zadrogi z Katedry Towaroznawstwa Przemysłowego, Podstaw Techniki oraz Gospodarki Energią UWM w Olsztynie – „Biopaliwa stałe – alternatywą węgla kamiennego w Polsce?”;

– Zdzisława Żuromskiego z firmy ZAMER Spółka Komandytowa – „Czy węgiel odszedł z polskiego mleczarstwa?”;

– Bogumiła Ogrodnika i Jana Rudnika z firmy VIESSMANN – „Aktualne trendy w gospodarce energetycznej przedsiębiorstw przetwórstwa spożywczego. Dobre praktyki w gospodarce energią”;

– dr. inż. Adolfa Mirowskiego – „Propozycje rozwiązań w zakresie modernizacji gospodarki ciepłem w mleczarstwie oraz metody oceny budynków w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza”;

– Ewy Łasińskiej, Piotra Częścika i Jarosława Ostrowskiego z Centrum Badawczo-Rozwojowego UNITEX – „UNITEX dla mleczarstwa – nowe możliwości produkcyjne i serwisowanie stacji uzdatniania wody”;

– Artura Sznury i Wojciecha Barańskiego z firmy Babcock Wanson Polska Sp. z o.o. – „Metody ograniczenia strat wewnętrznych kotłowni parowych”;

– Jana Marjanowskiego i Arkadiusza Nalikowskiego z Przedsiębiorstwa MARCOR oraz Krzysztofa Olendra z SM MLEKOVITA – „Zasilanie kotłowni parowej skroplinami z wyparek mleka i permeatami z zatężania mleka w Zakładzie Mleczarskim MLEKOVITA w Lubawie”;

– Marcina Karczewskiego z firmy ProMinent Sp. z o.o. – „Innowacyjna dezynfekcja wody z najniższą zawartością chloranów”;

– Tomasza Świtajskiego z firmy Hach Lange Sp. z o.o. – „Biotector – innowacyjny pomiar OWO w czasie rzeczywistym w celu redukcji strat produktu, energii i zużycia wody oraz kosztów oczyszczania”;

– dr. inż. Jana Kaczorka z Katedry Towaroznawstwa Przemysłowego, Podstaw Techniki oraz Gospodarki Energią UWM w Olsztynie oraz Dariusza Kilanowskiego i Leszka Bobera z OSM w Sierpcu – „Kompleksowa modernizacja gospodarki cieplnej w Spółdzielni Mleczarskiej w Sierpcu”.

Podczas uroczystej kolacji, która odbyła się na zakończenie pierwszego dnia Konferencji, Jan Marjanowski z Przedsiębiorstwa MARCOR wręczył prof. Januszowi Budnemu tabliczkę okolicznościową z okazji 30 lat współpracy:

„Nie ma spotkań przypadkowych.

Każde spotkanie z drugim człowiekiem

jest przygotowane przez Pana Boga.

Zawsze jest jakiś ciąg dalszy, który okazuje się ważny.”

Ks. J. Twardowski

 

Dziękuję Panu Profesorowi dr hab. inż. Januszowi Budnemu za 30 lat inspiracji i współpracy oraz wyrażam nadzieję
na równie ważny „ciąg dalszy”…

Jan Marjanowski

Sierpc, 06 września 2016 r.”

Wręczył też tabliczkę pamiątkową Leszkowi Boberowi, już emerytowanemu pracownikowi OSM w Sierpcu, za 25 lat współpracy z nim:

PODZIĘKOWANIA

Dla Kolegi Leszka Bobera za 25 lat profesjonalnej współpracy, rzetelnego traktowania materii oraz fachowych realizacji, a także za ludzką serdeczność we współdziałaniu.

Z życzeniami spełnienia nowych planów i marzeń
z równie wielką pasją.

Jan Marjanowski

Pamiątkowe tabliczki wręczyło też Centrum Badawczo-Rozwojowego UNITEX.

Jubileusze te zbiegły się również z Jubileuszem 35-tej Konferencji i 80 urodzinami prof. Janusza Budnego. Obu panom uczestnicy odśpiewali gromkie 100 Lat.

Drugiego dnia Konferencji uczestnicy mieli możliwość obejrzenia zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sierpcu oraz Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.