Wymagania prawne w zakresie znakowania w tym reklamy i marketingu produktów żywnościowych

Wymagania prawne w zakresie znakowania w tym reklamy i marketingu produktów spożywczych były głównym tematem konferencji, zorganizowanej w dniu 6 października 2016 roku przez Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz kwartalnik „Food-Lex” w Warszawie.

W konferencji wzięło udział prawie 100 przedstawicieli firm żywnościowych z całej Polski. Konferencję otworzył Andrzej Gantner, dyrektor generalny PFPŻ ZP i redaktor naczelny kwartalnika „Food-Lex”, natomiast wydarzenie prowadziła Dorota Kozłowska – dyrektor ds. legislacji PFPŻ ZP.

Część merytoryczną konferencji rozpoczęła Emilia Staniszewska z Departamentu Rynków Rolnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W prezentacji pt. „Prace legislacyjne krajowe i unijne z zakresu podawania informacji o pochodzeniu produktów” prelegentka omówiła m.in. zasady dobrowolnego umieszczania określenia „Produkt polski”, które według założeń mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku. Dzięki wystąpieniu Emilii Staniszewskiej uczestnicy konferencji zapoznali się również z projektem rozporządzenia Komisji Europejskiej regulującego zasady podawania informacji o pochodzeniu składnika podstawowego.

Kolejną prezentację pt. „Prace legislacyjne Komisji Europejskiej dotyczące umieszczania oświadczeń na etykietach produktów spożywczych” omówiła Joanna Furs z Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Prelegentka przedstawiła szczegółowo ostatnie i planowane zmiany w wykazach oświadczeń. W trakcie prezentacji miała także miejsce dyskusja na temat przyszłości oświadczeń dotyczących składników botanicznych oraz przyszłości profili składników odżywczych.

W następnej prezentacji pt. „Informacje dobrowolne w oznakowaniu i reklamie produktów spożywczych w świetle obowiązujących wymagań prawnych i orzecznictwa” Marlena Żarnecka z kancelarii Dentons przedstawiła przykłady dobrowolnych informacji na temat żywności, również w kontekście ogólnych i szczegółowych wymagań prawnych. Ponadto omówione zostały przykładowe orzecznictwa sądowe w przedmiotowym zakresie.

Następnie Rafał Pietrasik reprezentujący Bureau Veritas Polska przedstawił prezentację „Umieszczanie określeń „bio”, „eko”, „organic” na produktach spożywczych – wymagania certyfikacyjne”. W trakcie swojego wystąpienia omówił wymagania prawne Unii Europejskiej w zakresie rolnictwa ekologicznego. Przedstawiony także został system kontroli i certyfikacji w rolnictwie ekologicznym oraz zasady etykietowania żywności przygotowanej z wykorzystaniem rolniczych produktów ekologicznych.

Ostatnim wystąpieniem, które zamknęło konferencję, była prezentacja Barbary Ratkovskiej z Głównego Inspektoratu Sanitarnego pt. „Znakowanie wartością odżywczą – na co warto zwracać uwagę”. Prelegentka omówiła dyskusje interpretacyjne państw członkowskich UE i Komisji Europejskiej na temat rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1169/2011. Ponadto przedstawione zostały najczęściej zadawane pytania do Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W swoim wystąpieniu odniosła się również do kwestii oznakowania żywności specjalnego przeznaczenia żywieniowego od 20 lipca 2016 roku.

(PFPŻ)