Aktualna sytuacja w sektorze i na rynku mleczarskim

23 lutego w siedzibie Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich w Warszawie odbyło się Sympozjum „Aktualna sytuacja w sektorze i na rynku mleczarskim”, w którym udział wzięli przedstawiciele spółdzielni mleczarskich. Na sympozjum przybyli też: minister rolnictwa i rozwoju wsi – Krzysztof Jurgiel, Radca Generalny w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Zofia Krzyżanowska oraz zastępca Głównego Lekarza Weterynarii – Krzysztof Jażdżewski.

Zaproszonych gości powitali Waldemar Broś – prezes KZSM i Wojciech Wilamowski – przewodniczący Rady Nadzorczej.

Prezes KZSM, Waldemar Broś, zapoznał uczestników Sympozjum z aktualną sytuacją w sektorze i na rynku mleczarskim.

Następnie zastępca Głównego Lekarza Weterynarii, Krzysztof Jażdżewski, zapoznał zgromadzonych producentów i przetwórców mleka z „Chorobami bydła mającymi wpływ na jakość mleka”. Zwrócił uwagę na to, że choroby zwierząt, o których w przeszłości albo nie słyszeliśmy, albo występowały na odległych kontynentach, coraz częściej pojawiają się nie tylko na naszym kontynencie, ale nawet w Polsce. Podał jako przykład afrykański pomór świń czy chorobę guzowatą skóry u bydła.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel mówił o pracach Ministerstwa Rolnictwa. Powiedział, że podczas posiedzenia unijnej Rady Ministrów ds. rolnictwa zgłosił wniosek, aby zapasy zgromadzone w UE były upłynniane na rynkach zewnętrznych Wspólnoty. Przypomniał, że w ramach tzw. pakietu komisarza Hogana Polska otrzymała 22 mln euro na wsparcie rynku mleka i wieprzowiny. Przedstawił także podejmowane w resorcie działania na rzecz wzmocnienia pozycji producentów rolnych w całym łańcuchu żywnościowym omawiając przyjęty już pakiet pięciu ustaw.

Minister Jurgiel przypomniał, że 2 lutego tego roku rozpoczęła się dyskusja na temat przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2020.

– Komisja Europejska przygotowała propozycje pięciu wariantów, do których można już zgłaszać uwagi – powiedział minister apelując jednocześnie o aktywny udział w ich zgłaszaniu.

Szef resortu rolnictwa podkreślił, że strona polska przygotowała stanowisko, w którym zwraca przede wszystkim uwagę na konieczność wyrównania dopłat i że jest już najwyższy czas, aby poziom wsparcia rolników był jednakowy. Zwrócił także uwagę na konieczność zreformowania mechanizmów interwencyjnych w nowej perspektywie finansowej 2020-2026, gdyż obecnie nie są one w stanie skutecznie oddziaływać na powtarzające się kryzysy na poszczególnych rynkach.

– Interwencja jest opóźniona, zbyt biurokratyczna i niedostosowana do aktualnych realiów rynkowych – podsumował minister Krzysztof Jurgiel.

Po zakończeniu wypowiedzi ministra Jurgiela przedstawiciele branży mleczarskiej zadawali pytania i zgłaszali swoje uwagi. Producentów i przetwórców mleka interesowało głównie:

  • dlaczego w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rolnictwa 2030 zabrakło branży mleczarskiej,
  • dlaczego w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rolnictwa 2030 jest mowa o spółdzielniach produkcji i czy jest tam miejsce dla spółdzielni mleczarskich,
  • potrzeba modyfikacji Funduszu Promocji Mleka,
  • sprawa odszkodowań za szkody wyrządzane przez dzikie zwierzęta,
  • zgłoszono wniosek o utworzenie Funduszu Promocji Hodowli,
  • działania podejmowane przez Ministerstwo Rolnictwa w sprawie ochrony polskiego handlu detalicznego,
  • dlaczego obcięto o 1/3 dotacje do bydła mlecznego i spożycia mleka w szkołach,
  • dopłaty do zmiany profilu produkcji rolniczej,
  • zmiany w prawie spółdzielczym.