Pozasądowe metody rozwiązywania sporów konsumenckich w branży spożywczej w świetle nowych przepisów i dotychczasowych doświadczeń

Zorganizowana w dniu 27 września 2017 roku przez PFPŻ ZP oraz kwartalnik „Food-Lex” pod Honorowym Patronatem UOKiK konferencja miała na celu zjednoczenie środowiska związanego z pozasądowymi metodami rozwiązywania sporów konsumenckich oraz wymianę doświadczeń pomiędzy publicznymi i prywatnymi ADR-ami (ang. Alternative Dispute Resolution, Alternatywne systemy pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich).

Konferencja miała na celu zjednoczenie środowiska związanego z pozasądowymi metodami rozwiązywania sporów konsumenckich oraz wymianę doświadczeń pomiędzy publicznymi i prywatnymi ADR-ami (ang. Alternative Dispute Resolution, pol. Alternatywne systemy pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich).

W konferencji wzięło udział ponad 80 przedstawicieli firm żywnościowych z całej Polski.

Konferencję otworzył Andrzej Gantner, dyrektor generalny PFPŻ ZP i redaktor naczelny kwartalnika „Food-Lex”, natomiast Magdalena Osińska, dyrektor Działu Prawnego PFPŻ ZP poprowadziła konferencję i przedstawiła część poświęconą planom utworzenia ADR-u żywnościowego.

Pierwszą prezentację pt. „Reklamacje konsumenckie w branży spożywczej – praktyczne doświadczenia” wygłosiła Blanka Mellova – kierownik Centrum ds. Żywienia Nestle Polska S.A. W swojej prezentacji zaznaczyła potrzebę szybkiego reagowania na zastrzeżenia ze strony konsumenta, który jest coraz bardziej świadomy, wymagający i niecierpliwy. Ponadto, w trakcie wystąpienia zostało wskazane, że w ostatnich latach nastąpiło przeniesienie dialogu do mediów społecznościowych, co spowodowało zmianę relacji oraz wymaga prowadzenia ciągłego monitoringu potencjalnych miejsc publikowania wypowiedzi konsumentów.

Kolejną część pt. „Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich – w świetle regulacji UE” przestawiła Izabela Szewczyk-Krzyżanowska – zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Interesów Konsumentów UOKiK. Omówiła główne założenia systemu pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w Unii Europejskiej, a także model ADR w świetle ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. W trakcie prezentacji została także wyjaśniona rola Prezesa UOKiK w systemie ADR, jak również zasady postępowania rejestrowego podmiotu uprawnionego do pozasądowego rozwiązywania sporów oraz obowiązki podmiotów ADR.

Następnie mecenas dr Aleksandra Kunkiel-Kryńska oraz Marta Gadomska-Gołąb, partnerzy współkierujący praktyką Consumer Product Compliance & Life Sciences w kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland przedstawiły prezentację pt. „Nowe krajowe regulacje dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich”. W trakcie wystąpienia zostały omówione różne aspekty obowiązków przedsiębiorców, zarówno „przed”, jak i „po” złożeniu reklamacji przez konsumenta, a także dodatkowe obowiązki wynikające z prowadzenia sprzedaży online. Ponadto, uczestnicy konferencji uzyskali informacje dotyczące takich kwestii jak złożenie wniosku o wszczęcie postępowania, odmowa rozpatrzenia sporu czy przedawnienie. Ta część wywołała dyskusję uczestników konferencji, którzy rozważali zakres spraw mogących być przedmiotem rozpoznawania przez ADR dedykowany branży żywnościowej.

Dariusz Łomowski, zastępca dyrektora Departamentu Inspekcji Handlowej UOKiK omówił następnie korzyści przystąpienia do systemu pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich wynikające z praktycznych doświadczeń Inspekcji Handlowej, wskazując na takie zalety ADR-ów jak większa szybkość rozstrzygania sporów, mniej sformalizowana forma i niższe koszty działania w porównaniu do postępowania sądowego. W trakcie swojego wystąpienia dyrektor poinformował również, że główne zastrzeżenia konsumentów w obrocie żywnością dotyczyły m.in. niewłaściwej jakości żywności, braku lub nieprawidłowego oznakowania czy prezentacji żywności, a także wydłużających się procedur reklamacyjnych.

Kolejną prezentację pt. „Pozasądowe rozstrzyganie sporów przy Rzeczniku Finansowym – doświadczenia praktyczne długoletniego funkcjonowania podmiotu ADR” przedstawił Paweł Zagaj – zastępca rzecznika finansowego. W swoim wystąpieniu wyjaśnił jakie jest prawne umocowanie rzecznika finansowego i jakie są jego zadania. Ponadto, uczestnicy konferencji szczegółowo zapoznali się z podstawami prawnymi i podstawowymi cechami dotyczącymi postępowań polubownych dotyczących sektora finansowego.

Następnie Katarzyna Martynowicz, prezes zarządu Stowarzyszenia Praw Pasażerów Przyjazne Latanie przedstawiła działania podmiotu ADR zajmującego się pozasądowym rozwiązywaniem sporów pasażerów z liniami lotniczymi. Omówiła genezę powstania SPP Przyjazne Latanie oraz historię powołania ADR w tej branży, a także podzieliła się z uczestnikami konferencji praktycznymi doświadczeniami prywatnego podmiotu ADR.

Ostatnią prezentację pt. „Powołanie podmiotu ADR dla sektora żywnościowego przy Polskiej Federacji Producentów Żywności Związek Pracodawców” omówiła reprezentująca PFPŻ ZP mecenas Magdalena Osińska. W swoim wystąpieniu przedstawiła założenia Sądu Polubownego przy Polskiej Federacji Producentów Żywności Związek Pracodawców, który Federacja planuje powołać na podstawie ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Głównym celem działalności ADR dla sektora żywnościowego byłoby rozpatrywanie sporów konsumenckich dotyczących żywności, w tym dotyczących m.in. jakości produktów żywnościowych, oznakowania środków spożywczych i komunikacji z konsumentem.

Zamknięcie konferencji nastąpiło po dyskusji i serii dodatkowych pytań do prezentacji.

(za PFPŻ ZP)