Dialog w rolnictwie

11.05.2018

Otwartość Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na postulaty środowisk rolniczych nie jest deklaratywna, o czym świadczy liczba odbywanych spotkań przez ministra Krzysztofa Jurgiela oraz pozostałych członków kierownictwa resortu.

Wszystkie zgłaszane propozycje są bardzo szczegółowo analizowane, a zasadne są uwzględniane w propozycjach nowych uregulowań prawnych.

Miejscem konstruktywnego dialogu o sprawach rolnictwa i polskiej wsi jest Rada Dialogu Społecznego w Rolnictwie, a nie ulica. Rada została powołana zarządzeniem ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela już na początku kwietnia 2016 roku i od tamtej pory prowadzi aktywną działalność. W skład Rady wchodzą przedstawiciele ogólnopolskich branżowych organizacji sektora rolno-spożywczego, związków zawodowych rolników indywidualnych o zasięgu ogólnokrajowym i społeczno-zawodowych organizacji rolników o zasięgu ogólnokrajowym oraz przedstawiciel Krajowej Rady Izb Rolniczych. Powołanych zostało 10 eksperckich zespołów zadaniowych. Głównym zadaniem tego gremium jest analizowanie sytuacji w poszczególnych sektorach i przedstawiania propozycji rozwiązań. Członkowie kierownictwa resortu biorą czynny udział w posiedzeniach Rady. Analizowane są przedłożone propozycje i wdrażane zasadne rozwiązania.

Niezależnie od udziału w pracach Rady minister oraz jego zastępcy odbywają liczne spotkania z przedstawicielami poszczególnych związków zawodowych, grup i organizacji działających w rolnictwie. Rozmowy prowadzone są zarówno w terenie, jak i w siedzibie ministerstwa. Ostatnio odbyły się spotkania z nowopowstałą Federacją Rolną, której przedstawiciele także zostali zaproszeni do udziału w pracach w Radzie Dialogu Społecznego w Rolnictwie. Wśród poruszanych tematów podnoszona była kwestia sytemu dystrybucji artykułów rolno-spożywczych, giełdy rolnej oraz zwalczania ASF i szkód łowieckich.

W ubiegłym miesiącu rozmowy z przedstawicielami Podlaskiego Związku Rolniczych Zrzeszeń Branżowych Producentów Trzody Chlewnej koncentrowały się wokół propozycji zmian w ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt w zakresie przyznawania odszkodowań. Zostały one w większości wdrożone. Dotyczą możliwości pomniejszenia odszkodowania w zależności od wagi uchybień popełnionych przez posiadacza zwierzęcia.

Równolegle prowadzone są działania dotyczące innych sektorów. Szereg spotkań dotyczyło sytuacji na rynku warzyw, ze szczególnym uwzględnieniem ziemniaków.

W związku z sygnałami zgłaszanymi przez część środowisk rolniczych o możliwości występowania nieprawidłowości na rynku ziemniaków minister Krzysztof Jurgiel polecił instytucjom działającym w obszarze bezpieczeństwa żywności, aby w obecnym sezonie zintensyfikowały i wzmocniły dotychczasowe działania kontrolne sprowadzanych do Polski ziemniaków i innych warzyw. Działania te są już realizowane.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podejmie kompleksową kontrolę całego łańcucha obrotu tym produktem.

Na rynku ziemniaków wprowadzonych zostało wiele ułatwień dotyczących ich eksportu, wynegocjowanych przez ministra Krzysztofa Jurgiela z Komisją Europejską. Polegają one m.in. na: możliwości wysyłania ziemniaków bez konieczności ich badania, jeżeli pochodzą one z gospodarstwa uznanego przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa za miejsce produkcji wolne od bakteriozy pierścieniowej, ok. dwukrotnym ograniczeniu kosztów badań na obecność bakteriozy pierścieniowej, a także odstąpienie od obowiązku plombowania środka transportu, którym wysyłane są z Polski ziemniaki.

Opracowywanych jest również wiele zmian legislacyjnych w zakresie przepisów dotyczących m.in. oznakowania kraju pochodzenia, kar za nieprzestrzeganie wymagań jakości handlowej, jak również nazewnictwa mogącego wprowadzać obecnie w błąd konsumenta.

O spotkaniach, rozmowach i posiedzeniach resort informuje na bieżąco na swojej stronie internetowej i w mediach społecznościowych.

Minister oraz członkowie kierownictwa resortu w prowadzonych rozmowach apelują o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości, aby można było skutecznie walczyć z patologiami i nieuczciwą konkurencją. Zwracają także uwagę, że poza wdrożeniem pakietu pięciu ustaw w celu poprawy pozycji rolników w łańcuchu żywnościowym potrzebne są wspólne działania np. łączenie się w grupy producenckie czy w formy spółdzielcze. Pozwoli to nie tylko na stworzenie jeszcze silniejszej pozycji w łańcuchu żywnościowym, ale także na wzrost dochodów m.in. poprzez eliminację zbędnego łańcucha pośredników. Bardzo dobrym przykładem obrazującym wspólne działania jest strategia rozwoju sektora wołowiny. W 2016 roku branża podpisała porozumienie „Polska wołowina 2022”, podejmując się opracowania i wdrożenia strategii rozwoju sektora wołowiny. Porozumienie zawarte zostało przez sześć organizacji branżowych, trzy rolnicze i trzy przetwórcze. Jego celem było wypracowanie i wspólne wdrażanie strategii rozwoju sektora wołowiny. Trwające blisko rok prace nad strategią, obejmowały szeroko zakrojone konsultacje z hodowcami i producentami bydła mięsnego, rzeźniami, zakładami przetwórczymi oraz naukowcami. Resort aktywnie uczestniczył w jej przygotowaniu i bierze na siebie szereg obowiązków z niej wynikających. Obecnie sytuacja na rynku wołowiny jest dobra, ale trzeba myśleć już o przyszłości i podejmować wyprzedzające działania.

(11.05.2018 za MRiRW/zywnosc.com.pl)