Fundusz Wzajemnej Pomocy

09.07.2018

Do prac w Sejmie RP został skierowany poselski projekt ustawy o Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych.

Dotyczy on stworzenia możliwości prawnych gwarantujących producentom rolnym stabilizację dochodów z prowadzonej przez nich działalności rolniczej w przypadku znacznego ich obniżenia lub w przypadku braku możliwości uzyskania zapłaty za zbyte produkty rolne od podmiotu, który stał się niewypłacalny.

W projekcie ustawy wnioskodawcy – grupa posłów PSL proponują utworzenie Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych, a także uregulowanie zasad jego finansowania.

Ze środków Funduszu będą wypłacane rekompensaty producentom rolnym, zbywającym swoje produkty rolne, w przypadku obniżenia dochodu w gospodarstwie rolnym, rybackim lub dziale specjalnym produkcji rolnej powyżej 30% w stosunku do średniego rocznego dochodu z ostatnich trzech lat lub trzech lat w ramach ostatnich pięciu lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej, przy czym przy obliczaniu średniego rocznego dochodu nie będzie uwzględniany dochód z roku, którego dotyczy wniosek o przyznanie rekompensaty. Ponadto braku zapłaty od podmiotu prowadzącego działalność w zakresie skupu, uboju lub przetwórstwa produktów rolnych za zbyte produkty rolne.

Środki finansowe Funduszu będą gromadzone na rachunku Funduszu, przy czym środki zgromadzone na rachunku nie będą środkami publicznymi w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.

Do dysponowania środkami Funduszu będzie ustawowo upoważniony Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie uchwał komisji zarządzającej. Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka będzie również zapewniał obsługę prawną oraz techniczno-biurową Funduszu i komisji zarządzającej, sporządzał projekt planu finansowego Funduszu oraz sprawozdanie z działalności Funduszu, a także będzie podawał do publicznej wiadomości wysokość stawki procentowej rekompensaty.

Do wpłat na Fundusz w wysokości 0,1% wartości netto nabywanych produktów rolnych obowiązane będą podmioty skupujące produkty rolne w celu ich przetworzenia lub odsprzedaży, przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju zwierząt gospodarskich, podmioty prowadzące działalność w zakresie połowu ryb w wodach śródlądowych lub morskich oraz podmioty prowadzące działalność w zakresie chowu lub hodowli ryb. Podmioty te będą dokonywały wpłat na Fundusz wyliczonych na podstawie faktur nie później niż do 14 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym wystawiona została faktura. Ponadto do środków Funduszu udzielane zostanie wsparcie ze strony Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości dwukrotności środków, które przekazują te podmioty.

(09.07.2018 za Sejm RP)