XIII Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych

10.10.2018

8 października w Parzniewie odbyło się XIII Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych V kadencji. Gośćmi Posiedzenia byli: minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski, zastępca prezesa KRUS Aleksandra Hadzik, dyrektor Departamentu Prawnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Kamila Grabowska oraz dyrektor Departamentu Gospodarowania Zasobem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Adam Struziak.

Członkowie KRIR przyjęli stanowisko dotyczące pomocy rolnikom, których gospodarstwa poniosły straty w wyniku suszy.

W związku z trudnościami, z jakimi borykają się polscy rolnicy dotknięci tego lata suszą, Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do Rządu RP o wypracowanie skutecznych środków wsparcia dla tego sektora. Długotrwała susza w wielu krajach UE, w tym w Polsce, miała poważny wpływ na uprawy rolne, w tym na produkcję pasz, co miało niekorzystne skutki z punktu widzenia dobrostanu zwierząt. Poza tym zmniejszenie ilości paszy ma istotny wpływ na dochody hodowców, ponieważ niedobór roślin paszowych w następnych miesiącach może spowodować wzrost kosztów produkcji.

W związku z powyższym Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje o:

  1. Jak najszybsze wypłacenie poszkodowanym rolnikom prowadzącym działalność na obszarach dotkniętych klęską wszystkich przysługujących im środków: zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich za 2018 rok, dopłaty do materiału siewnego oraz dopłaty do paliwa rolniczego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
  2. Jak najszybszą wypłatę pomocy „suszowej” na postawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.)
  3. Wypracowanie odpowiedniego systemu obowiązkowych, dotowanych ubezpieczeń. Obecnie system ten dopuszcza jednak objęcie ochroną tylko części gospodarstwa i rolnicy bardzo często nie ubezpieczają pozostałych upraw z powodu zbyt wysokich cen polis. Dlatego winna być ona udzielana w oparciu o spójne, jasne i sprawiedliwe przepisy. Krajowa Rada Izb Rolniczych uważa, że nowy system ubezpieczeń powinien być powiązany z przepisami „klęskowymi” i powinien zostać opracowany na podstawie niezależnej ekspertyzy przygotowanej przez naukowców zajmujących się problematyką ubezpieczeń rolnych na przykładzie doświadczeń również krajów UE. Krajowa Rada Izb Rolniczych deklaruje wolę współpracy przy tworzeniu nowego kompleksowego systemu ubezpieczeń dla rolnictwa w Polsce.
  4. Dopracowanie systemu satelitarnego monitoringu upraw lub odpowiednie zwiększenie stacji pomiarowych istniejącego systemu, np. po 4 na każdej gminie (co mogłaby sfinansować gmina) oraz włączenie wszystkich stacji meteorologicznych prowadzonych przez ODRy do systemu monitoringu suszy IUNG. Ostateczną decyzję co do stwierdzenia suszy powinna podejmować Komisja szacująca straty.
  5. Prowadzenie odpowiedzialnej gospodarki wodnej – poprzez uproszczenie procedury wydawania decyzji na budowę tzw. małej retencji, która pomagałaby w nawadnianiu pól w sytuacji krytycznej oraz zaplanowanie środków budżetowych na dofinansowanie budowy zbiorników małej oraz dużej retencji.
  6. Zwolnienie rolników, dotkniętych klęską suszy z konieczności płacenia kar umownych za niewywiązanie się z umów na dostawę zbóż, buraków itp.
  7. Uproszczenie procedur administracyjnych związanych z suszą, w tym dotyczących zarówno prac Komisji, jak i wnioskowania o pomoc.

Po Posiedzeniu KRIR odbyła się konferencja prasowa ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego oraz prezesa KRIR Wiktora Szmulewicza i przewodniczącego Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych Mariana Sikory, podczas której zapowiedziano powołanie Polskiej Rady Rolnej, czyli silnej reprezentacji rolników, która skupiałaby wszystkie związki i organizacje rolnicze.

Minister zapowiedział, że Polska Rada Rolna miałaby umocowanie prawne i zrzeszałaby największe organizacje rolnicze. Ta ponadpolityczna reprezentacja rolników wypowiadałaby się na najważniejsze tematy dotyczące rolnictwa. Byłoby to miejsce, w którym wypracowywano by wspólne, kompromisowe stanowiska niezbędne przy tworzeniu ustaw, rozporządzeń i formułowania kierunków rozwoju poszczególnych sektorów rolnych.

(10.10.2018 za KRIR)