Zmieniono definicję znaku towarowego

11.12.2018

Rada Ministrów przyjęła projekt noweli ustawy dot. własności przemysłowej – poinformowało Centrum Informacyjne Rządu. Chodzi o dostosowanie obowiązujących norm w zakresie znaków towarowymi do standardów UE. Zgodnie z dyrektywą zmieniono np. definicję znaku towarowego.

„Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej, przedłożony przez ministra przedsiębiorczości i technologii” – czytamy w komunikacie CIR. Dodano, że nowelizacja przepisów była potrzebna ze względu na konieczność „wdrożenia dyrektywy unijnej 2015/2436, której celem jest zbliżenie ustawodawstw państw Unii Europejskiej dotyczących znaków towarowych”.

Jak wskazano, zgodnie z dyrektywą zmieniono definicję znaku towarowego. Zrezygnowano z konieczności przedstawiania go w sposób graficzny.

„W konsekwencji znakiem towarowym będzie mogło być każde oznaczenie, umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa, z możliwością przedstawienia takiego znaku w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający jednoznacznie ustalić przedmiot ochrony udzielonej na ten znak” – wyjaśniono.

Zmiana ta, jak podkreślono, jest wynikiem postępu technologicznego, który wprowadził do praktyki handlowej „nietradycyjne znaki towarowe, np. dźwiękowe, zapachowe czy hologramy”.

Kolejna istotna zmiana, jak czytamy, dotyczy trybu przedłużania praw ochronnych na znaki towarowe. Obecnie to przedłużanie wymaga złożenia pisemnego wniosku i wydania decyzji. Po zmianach do wydłużenia prawa ochronnego na znak towarowy wystarczające ma być wniesienie (przez uprawnionego bądź osobę ustawowo lub umownie upoważnioną) opłaty na kolejny okres ochronny.

„Jednocześnie Urząd Patentowy będzie musiał informować o zbliżającym się terminie wniesienia opłaty za kolejny okres ochronny znaku towarowego” – zaznaczono. Przyjęcie takiego rozwiązania oznacza „odformalizowanie sposobu przedłużania ochrony znaku towarowego”, czyli szybsze załatwianie spraw w tym obszarze – wyjaśniono.

Rozwiązanie to ma dotyczyć ok. 2 mln przedsiębiorców.

Nowe przepisy mają obowiązywać od 14 stycznia 2019 roku – wskazało CIR.

(11.12.2018 za PAP)