Ważne dla rolników prowadzących chów i hodowlę bydła

02.01.2019

1 stycznia 2019 roku weszła w życie ustawa z 9 listopada 2018 roku o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. 2018, poz. 2247). Zgodnie z nią, producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego m.in. na podstawie średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP) będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

– Na potrzeby wniosku, który należy złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na położenie gruntów, producent rolny może wystąpić do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o wydanie dokumentu zawierającego informację o liczbie DJP bydła na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego – informuje ARiMR.

Wzór wniosku dostępny będzie od 2 stycznia 2019 roku w biurach powiatowych ARiMR oraz na stronie internetowej Agencji pod adresem: www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat.html

(02.01.2019 za ARiMR)