Rynek produktów mleczarskich

19.02.2018

Do września 2017 r. utrzymywała się bardzo dobra koniunktura na globalnym rynku mleka, czego odzwierciedleniem były rekordowe ceny masła, a także wysokie ceny pełnego mleka w proszku i sera Cheddar.

Na giełdach Europy Zachodniej poziom cen masła w 2017 roku wyniósł 5203 euro/t, a pełnego mleka w proszku 2940 euro/t i był odpowiednio o 64,0 i 29,4% większy niż w 2016 roku. Ceny zbytu sera Cheddar w krajach UE wzrosły o 18,9% do 3392 euro/t. Z kolei ceny chudego mleka w proszku na giełdach zachodnioeuropejskich zwyżkowały tylko o 0,1% do 1780 euro/t, co było spowodowane dużymi zapasami tego półproduktu w krajach UE.

Od października 2017 roku światowe ceny podstawowych artykułów mlecznych wykazują tendencję zniżkową, co należy wiązać z rosnącą produkcją w Nowej Zelandii, UE i USA, czyli u czołowych producentów i eksporterów tych artykułów na świecie. W styczniu 2018 roku ceny masła na giełdach Europy Zachodniej zmalały do 4105 euro/t, a więc o 7,8% w porównaniu z grudniem 2017 roku. Chude mleko w proszku potaniało o 5,2% do rekordowo niskiego poziomu 1363 euro/t, a pełne o 2,5% do 2500 euro/t. Ceny zbytu sera Cheddar w UE-28 spadły o 2,5% do 3107 euro/t.

Pod wpływem słabnącej koniunktury na międzynarodowym rynku mleka, w grudniu 2017 roku po raz kolejny zmalały krajowe ceny zbytu trwałych przetworów mlecznych, a także po raz pierwszy od maja 2017 roku zmniejszyły się ceny detaliczne masła, przy różnokierunkowych zmianach cen sprzedaży przetworów świeżych.

Natomiast dalszy był wzrost cen skupu mleka surowego. Za 1 hl płacono 152,49 zł, czyli więcej o 0,8% niż w listopadzie i o 12,2% niż w grudniu 2016 roku, przy dostawach wynoszących 931,5 mln litrów, tj. wyższych o 6,8% niż przed miesiącem i o 4,5% niż przed rokiem. Według wstępnych danych GUS, w 2017 roku, w porównaniu z 2016 rokiem, skup mleka wzrósł o 4,7% do 11,3 mld litrów, a poziom cen skupu o 25,1% do 138,26 zł/hl.

(19.02.2018 za gospodarz.pl)